Lightning Process

Opprinnelsen til Lightning Process

Lightning Process er et mentalt treningsprogram skapt av den britiske osteopaten og hypnoterapeuten Phil Parker på slutten av 1990-tallet.

Metoden består som regel av et 3-dagers kurs, hvor deltagerne skal lære å endre gamle tankemønstre og stimulere hjernen til å gå inn i nye nevrologiske spor. Kurset koster i skrivende stund ca. 20.000 kr.

Ifølge Phil Parkers hjemmeside skal kurset hjelpe for en rekke tilstander, fra frykt for nederlag til depresjon, avhengighet, misbruk og scenefrykt. Videre skal det også være effektivt for å øke lykkefølelse, medgang i jobb, prestasjoner og mer. Målet i prosessen er ”å lære deg hvordan du kan gjenvinne kontrollen i livet ditt og gi deg muligheten til å bryte sykdomsspiralen, ME, angst og stress, følelsen av å være overveldet eller at du har ”kjørt deg fast”, har lavt selvbilde eller andre destruktive adferdsmønstre”.

Phil Parker har også tidligere skrevet om seg selv og utviklingen av Lightning Process på sine hjemmesider:

«Phil Parker er allerede kjent for mange som en inspirerende lærer, terapeut, healer og forfatter. Hans personlige helbredelsesreise begynte da, mens han jobbet med pasientene som osteopat. Han oppdaget at kroppene deres plutselig ville fortelle ham viktige biter av informasjon om dem og deres fortid, som til hans overraskelse viste seg å være faktisk riktig! Han videreutviklet denne evnen til å gå inn i andres kropper gjennom årene for å hjelpe dem i deres helbredelse med fantastiske resultater. Etter å ha jobbet som healer i 20 år, har Phil Parker utviklet et kraftig og magisk program for å hjelpe deg med å låse opp dine naturlige helbredende evner. Hvis du føler deg tiltrukket av disse kursene, er du sannsynligvis klar til å delta.»

philparker.org, 2010. Ikke lenger tilgjengelig på Phil Parkers nettsted. Arkivert utgave: https://web.archive.org/web/20060908161631/http://www.philparker.org/healingpro.pdf

Metoden

Selve metoden er enkel: Når symptomer, eller tanker om symptomer dukker opp, skal du visualisere og gjøre noen enkle øvelser. Punktvis består metoden av fire trinn:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Når symptomer kommer skal du trå på et ark hvor det står‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

1. STOPP!‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Deretter skal du trå på et ark hvor det står‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

2. NÅ/VALG‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Så skal du velge mellom et ark hvor det står‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

3. GRØFTA‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

eller et ark hvor det står‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

4. ET LIV DU ELSKER‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Disse trinnene skal visualiseres hver gang man får symptomer eller har sykdomstanker.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Det er alt, mer er det ikke.

Gjennom hele kurset lærer man at du gjør ME, du har ikke ME, og du kan velge om du vil fortsette å gjøre ME.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Man lærer også at man må tro på metoden for at den skal virke.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Videre blir man bedt om å kvitte seg med hjelpemidler, hvilestoler etc. Alt som assosieres med sykdom må fjernes fra livet, det være seg mennesker eller gjenstander, tanker eller følelser. Man blir også bestemt frarådet å ha kontakt med andre syke, ME-nettverk og foreninger, og man får beskjed om å fortelle seg selv og omverdenen at man er frisk. Alt dette er nødvendig, ellers vil metoden i følge kursholder ikke virke.

I løpet av kurset skriver man også under på at man selv er ansvarlig for utfallet av kurset, instruktørene har inget ansvar for eventuelle negative følger. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬Om man ikke opplever bedring, eller får forverring, er det en selv som utøver metoden feil eller ikke forsøker i nok.

Tredje og siste kursdag skriver man under på at man er frisk. Et av spørsmålene på skjemaet er:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ «Har du ME?»‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. Da svarer man «Nei!».

Alt dette gjør at man som kursdeltaker overstyrer symptomene, later som om man er blitt frisk og følger alle kursets instruksjoner.

Mange får kraftig forverring i sykdommen av dette programmet. Noen går fra å være oppegående til å være pleietrengende.

ME-foreningens brukerrapport fra 2013 viste at:

 • 20% fikk forbedring
 • 20% fikk ingen endring
 • 60% fikk forverring (1/3 av disse fikk alvorlig forverring)

Flere av dem som ikke har blitt friske forteller om at de har fått store psykiske problemer i etterkant av kurset. Noen føler på skyldfølelse for å ikke ha klart å gjøre metoden riktig. Andre erkjenner at de har blitt lurt og skammer seg for at de tok kurset og kastet bort så store summer.

Hemmelighold er en stor del av LP-konseptet. Deltakere må blant annet skrive under på at de ikke kan fortelle noen om hva metoden går ut på. Dette gjør at flere helsearbeidere, beslutningstakere, politikere, media og offentlig ansatte tjenesteytere anbefaler LP, eller delvis går god for metoden, uten å vite hva det er og hvilke potensielle skadevirkninger metoden kan føre til.

Lightning Process og forskning

Lightning Process i Norge

I Norge finnes foreningen NFLP (Norges Forbund for Lightning Process Instruktører), som er paraplyorganisasjon for LP-instruktører i Norge. Den mest kjente LP-instruktøren her i landet er Live Landmark, som for tiden også er ph.d.-studerende ved NTNU, i forsøket på å gjennomføre nevnte forskningsprosjekt. Vi stiller oss undrende til at NTNU vil være med på noe slikt, med bakgrunn i de erfaringene som fremlegges her på siden.

Det er ingen krav om å ha helsefaglig utdanning for å være Lightning Process-instruktør. Man må ha gjennomført et kurs ved “The Phil Parker Training Institute” (PPTI) i London, og det er det. For å gjennomføre kurset kreves kunnskaper og erfaring med nevrolingvistisk programmering (NLP) og coaching. LP-instruktører betaler royalties av en viss størrelse til Phil Parker.1 På spørsmål om hvor store royalties som ble betalt til Parker, svarer Live Landmark at det er en “forretningshemmelighet”.2 Vi ser på årsregnskapene for Live Landmark A/S at foretaket har uvanlig store driftsutgifter i forhold til inntjening, og uten at vi har noen konkret viten om dette ville det vært nærliggende å tenke at slike royalties utgjorde en viss del. Hvis størrelsen av royalties til grunnlegger utgjør en vesentlig del av økonomien for de som holder LP-kurs, begynner vi da også å nærme oss noe som ligner på en MLM eller pyramidestruktur.

NAFKAM har tidligere gjort klart at de bektrakter LP som alternativ behandling.3. Vi vet at det i 2020 har vært kommunikasjon mellom FHI og NAFKAM der FHI har bedt NAFKAM “trekke tilbake sin advarsel og unnskylde”. Det er usikkert hva NAFKAM sin nåværende posisjon er på LP etter dette.

Det har nylig vært forsøk fra NFLP på å få reklassifisert LP som kurs, og ikke alternativ behandling. NFLP har vært i korrspondanse med flere instanser, blant disse Helsedirektoratet for å få til dette. Som beskrevet bl.a. i bloggpost av Nina Steinkopf,4 og innsynsdokumenter vi har sett, har foreningen levert “dokumentasjon” for at de ikke tilbyr behandling, og fikk Helsedirektoratet med på dette, før direktoratet snudde og mente de ikke hadde myndighet til å ta den avgjørelsen. Fremstillingen av LP som kurs og ikke behandling står i skarp kontrast til ting som jevnlig promoteres av Landmark og Recovery Norge, som tydelig sikter mot at LP skal være en kurativ behandling for ME.5

Vi har innsyn i dokumenter som viser at miljøet rundt LP i Norge er svært aktive i å rette henvendelser til diverse etater, ofte har fått møter med statsråder og andre beslutningstagere, og i det hele tatt virker svært godt tilknyttet systemet. Vi har også inntrykk av at de har lett for å komme i media, da det løpende publiseres artikler som priser LP og hvordan folk har blitt “friske”, samtidig som det motsatte synspunktet ofte har vanskelig for å komme til orde. Se mer om dette under siden Om Recovery Norge, samt på nevnte blogginnlegg.6

Studier på Lightning Process

I miljøet knyttet til Lightning Process blir det gjentatte ganger hevdet at det finnes forskning som dokumenterer Lightning Process’ positive effekt, og det vises til tre studier. At studiene finnes er korrekt, men de er av et så dårlig kvalitativ studiedesign og gjennomføring at de ikke har relevans. De deltagende pasientene i disse studiene er rekruttert etter de brede Oxford- eller NICE-kriteriene, og har bare av den grunn ingen relevans for pasienter med sin diagnose etter Canada-kriteriene (kriteriene Helsedirektoratet anbefaler brukt). Studiene de viser til er: (se fotnoter for referanser)

1. En gjennomgang gjort av NAFKAM, som ikke trekker noen klar konklusjon, annet enn å drøfte for og imot. Forfatterne skriver blant annet: «De etiske sidene ved at LP-kursledere fokuserer på den enkelte kursdeltakers ansvar for å oppnå positive resultater bør også utforskes videre».7

2. En svært liten studie (Chalder m.fl.),8 med kun 9 studiedeltagere, rekruttert etter Oxford-kriteriene. Studien har på denne måten ikke direkte relevans for ME-pasienter med anstrengelsesutløst sykdomsforverring (PEM) og diagnose stilt etter mer stringente kriterier.

3. Den sterkt problematiske SMILE-studien til Esther Crawley.9 Crawley og medforfattere er kritisert for brudd på etiske retningslinjer, endring av endepunktmål med mer. Hvis ikke endepunktmålene for studien hadde blitt endret underveis, ville studien gitt nullresultat. De opprinnelige objektive primærmålene ble byttet med opprinnelig subjektive sekundærmål underveis i studien, da forskerne så hva som ga mest utslag. Dvs. en flyttet målstolpene i løpet av studien for å få et “riktig” resultat.

SMILE-studien rekrutterte deltakerne etter de britiske NICE-kriteriene for kronisk utmattelse (ikke ME). Studien har med dette ikke direkte relevans for ME-pasienter med anstrengelsesutløst sykdomsforverring (PEM) og diagnose stilt etter mer strikte kriterier, som f.eks. Canada, ICC eller IOM. Følgevirkninger ble ikke undersøkt i denne studien, idet manglende svar ikke ble fulgt opp. Ca. 1/3 av deltagerne fulgte ikke opp på spørreskjemaet, og det vil være nærliggende å tenke dette kan ha vært pasienter som ble dårligere eller gikk lei i forløpet de var gjennom. De kan ha blitt såpass mye dårligere at de derfor ikke klarte å svare.

4. Et review av ingen andre enn Phil Parker, opphavsmannen til Lightning Process. David Tuller10 og Brian Hughes11 har kommentert i lengder på dette. Brian Hughes sier lakonisk:

«Spoiler alert: the inventor of the Lighting Process found that the therapy he invented was indeed effective.»

Prof. psych. Brian Hughes, om et review publisert av Phil Parker.12

Det er med bakgrunn i nevnte punktene ikke korrekt å hevde, at Lightning Process har god støtte i vitenskapelig litteratur.

LP-studier i Norge

I 2021 søkte en gruppe ved NTNU, med prof. Leif Kennair i spissen, og Live Landmark, Norges mest kjente LP-instruktør, som ph.d.-stipendiat, å gjennomføre en studie med Lightning Process på ME-pasienter. Studien ble etter klager stoppet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) med bakgrunn i (i) stipendiatens interessekonflikter og (ii) et svakt studiedesign.13

Det hevdes ofte fra støtter av LP at mer forskning trengs, og det er to ting å si til dette:

1. Forskningen bør ikke utføres av de som har sterke økonomiske interesser i metoden.

2. Med alt vi fremlegger om metoden på dette nettstedet, og spesielt brukerhistoriene, bør det være tydelig for alle at dette programmet har såpass sterk risiko for pasientene som medvirker, og er såpass uvitenskapelig og fordreiende, at en må spørre seg om det er forsvarlig å utsette svært sårbare subjekter for slike undersøkelser i det hele tatt.

NICE-guidelines

I oktober 2021 publiserte britiske NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) en ny behandlingsveileder for ME. Etter fire års grundig arbeid og gjennomgang av tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon, bl.a. studiene nevnt over, konkluderer den nye behandlingsveilederen med at de tilgjengelige studiene er av dårlig eller svært dårlig kvalitet, og at som konsekvens må Lightning Process ikke tilbys ME-pasienter:

«Ikke tilby Ligtning Process, eller terapier basert på Lightning Process, til personer med ME/CFS»

NICE guidelines for ME/CFS (2021): https://www.nice.org.uk/guidance/ng206/chapter/Recommendations ch 1.12.27 (oversatt av oss)

Vi henviser ytterligere til den fulle NICE-veilederen for ME/CFS (2021).14

Fagpersoner om Lightning Process

Forskjellige fagpersoner har uttalt seg om Lightning Process:

 • Psykolog Bente Dahl har sammenliknet Lightning Process og visse kristne miljøers forsøk på helbredelse av homofile.15
 • Lege Sidsel Kreyberg sammenligner de manipulative metodene med de som ble brukt i den religiøse menigheten Knutby.16
 • Psykolog James C. Coyne, ph.d., har skrevet en rekke artikler om Lightning Process og Crawleys SMILE-studie.17
 • 72 ledende forskere med spesialkompetanse innen CFS/ME og 68 pasientorganisasjoner har sendt et åpent brev til sjefredaktøren for BMJ og bedt om at SMILE-studien til Crawley trekkes på bakgrunn av de tidligere nevnte problemstillingene.18
 • Edward Ernst skriver en kort kommentar med referanse til SMILE-studien der han går hardt ut mot LP.19

«Så, hva kaller vi en terapi som det fremmes mange, vidtrekkende påstander om, som er basert på usannsynlige forutsetninger, som ikke er bevist, og som folk må betale dyrt for? Sist jeg sjekket ble det kalt kvakksalveri.»

Lege og forsker Edzard Ernst, MD, PhD, FMedSci, FRSB, FRCP, FRCPEd20

Vi henviser til vår ressursside for utdypende lenker og artikler om LP.

Referanser:

 1. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2009/03/26/utfordrende-finansiering/
 2. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2009/03/26/utfordrende-finansiering/
 3. Se f.eks. rapporten fra 2015, https://uit.no/Content/438335/Rapport-til-HDIR-fra-NAFKAM-om-CFS-ME-LP.pdf
 4. https://melivet.com/2021/11/03/helsedirektoratet-trekker-tilbake-uttalelse-om-lightning-process/
 5. Se også https://melivet.com/2018/10/15/kompetansetjenesten-og-recovery-norge
 6. https://melivet.com/2018/10/15/kompetansetjenesten-og-recovery-norge og https://melivet.com/2021/11/03/helsedirektoratet-trekker-tilbake-uttalelse-om-lightning-process/
 7. https://uit.no/Content/438335/Rapport-til-HDIR-fra-NAFKAM-om-CFS-ME-LP.pdf
 8. Reme SE, Archer N, Chalder T., “Experiences of young people who have undergone the Lightning Process to treat chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis–a qualitative study.”, Br J Health Psychol. 2013 Sep;18(3):508-25. doi: 10.1111/j.2044-8287.2012.02093.x. Epub 2012 Sep 19. PMID: 22989369.
 9. Crawley EM et al, “Clinical and cost-effectiveness of the Lightning Process in addition to specialist medical care for paediatric chronic fatigue syndrome: randomised controlled trial. Arch Dis Child.”, 2018 Feb, 103(2):155-164. doi: 10.1136/archdischild-2017-313375. Epub 2017 Sep 20. Erratum in: Arch Dis Child. 2019 Oct;104(10):e4. Erratum in: Arch Dis Child. 2019 Oct;104(10):e3. PMID: 28931531; PMCID: PMC5865512.
 10. https://www.virology.ws/2020/08/27/trial-by-error-the-lightning-process-strikes-again/
 11. https://thesciencebit.net/2020/08/27/two-takes-on-the-expensive-unproven-and-childishly-named-quackery-known-as-the-lightning-process/
 12. https://thesciencebit.net/2020/08/27/two-takes-on-the-expensive-unproven-and-childishly-named-quackery-known-as-the-lightning-process/
 13. https://www.forskningsetikk.no/om-oss/komiteer-og-utvalg/nem/sok-i-nems-vedtak/en-3-dagers-intervensjon-for-cfsme/
 14. https://www.nice.org.uk/guidance/ng206
 15. https://merutt.files.wordpress.com/2010/10/lp-nordlys-061010.pdf
 16. Innlegg på Facebook: https://www.facebook.com/sidsel.kreyberg/posts/3066152726801821
 17. Se bla https://www.coyneoftherealm.com/2017/09/17/embargo-broken-bristol-university-professor-to-discuss-trial-of-quack-chronic-fatigue-syndrome-treatment/ og https://www.coyneoftherealm.com/tag/lightning-process/.
 18. https://www.virology.ws/2019/08/28/trial-by-error-an-open-letter-to-dr-godlee-about-bmjs-ethically-bankrupt-actions/
 19. https://edzardernst.com/2020/06/the-lightning-process-implausible-unproven-hyped-and-expensive/
 20. https://edzardernst.com/2020/06/the-lightning-process-implausible-unproven-hyped-and-expensive/